• 12 maj 2021 12:11

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 25/0050/2021

Wójta  Gminy   Dzierzkowice

z dnia 10 maja 2021 roku

 

w sprawie:  użyczenia  lokali  użytkowych  w  budynku  stanowiącym  własność  Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.

Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm. ) oraz art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm. )  Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia  lokale użytkowe w drodze bezprzetargowej stanowiące własność Gminy Dzierzkowice, położone na nieruchomości o nr. ew. 168/5  położonej w miejscowości Terpentyna gmina Dzierzkowice  w budynku, w którym prowadzony jest Ośrodek Zdrowia tj. lokale użytkowe  o pow. 108  m2  na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres trzech  lat tj. od dnia 04- 06 - 2021 r.  do dnia  03-06-2024 r.

§ 2

Warunki korzystania z lokali użytkowych  zostaną  określone w umowie użyczenia.

§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali  do użyczenia stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu, o którym mowa  w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

Wykonanie  Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 6

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z dniem podjęcia.