• 29 maj 2020 00:00
ZARZĄDZENIE  Nr 25/0050/2020
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 25 maja 2020 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia lokalu do dzierżawy stanowiącego  własność Gminy Dzierzkowice.
 

 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65 ), uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr  XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 r w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony i Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XIV/94/2020 w  sprawie  wydzierżawienia  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice, zarządza się  się  co następuje:
 § 1
 
Przeznacza się do dzierżawy lokal  usytuowany na nieruchomości o nr.ew. 168/5 w miejscowości Terpentyna, w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice    w drodze bezprzetargowej   na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:
- lokal w budynku Ośrodka Zdrowia o pow.59,85 m2  w miejscowości Terpentyna.
 
§ 2
 
 Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń  sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej  Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali do dzierżawy stanowiący  załącznik  Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu, o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
  § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.