• 11 maj 2022 12:34

ZARZĄDZENIE NR 23/0050/2022

Wójta Gminy DZIERZKOWICE

z dnia 11 maja 2022r

 

w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Mercedes Vito 115 CDI, stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. Ust. z 2022 r. poz. 559), zarządzam co następuje:

§ 1. 

  1. Dokonanie sprzedaży samochodu osobowego marki Mercedes Vito 115 CDI
    o nr rejestracyjnym LKR 23VW, nr VIN WDF63970513043436, rok pojazdu 2004, stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.
  2. Sprzedaż należy przeprowadzić w formie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego, z ceną jako jedynym kryterium oceny oferty.
  3. Treść ogłoszenia o przetargu publicznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Do przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję w składzie

1. Tomasz Ośka - Przewodniczący

2. Piotr Rzęzawa - Członek

3. Łukasz Nowicki – Członek

§ 3. 

Szczegółową organizację przetargu określa regulamin przetargu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.