• 12 maj 2021 12:03

   ZARZĄDZENIE  Nr 23/0050/2021

 Wójta Gminy Dzierzkowice

    z dnia 10 maja 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm) oraz art. 34, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn.zm.), Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Dzierzkowice zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 869 o powierzchni  0,29 ha położona w miejscowości Dzierzkowice-Podwody, zapisaną w księdze wieczystej LU1K/00081279/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość opisana szczegółowo w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 1121 o powierzchni  0,14 ha położona w miejscowości Dzierzkowice-Podwody, zapisaną w księdze wieczystej LU1K/00081279/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku – Wydział Ksiąg Wieczystych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość opisana szczegółowo w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykazy, o którym mowa w  § 1 podlegają ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Dzierzkowice i sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzkowice oraz w prasie lokalnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.