• 26 styczeń 2022 13:59

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 2/0050/2022

Wójta  Gminy   Dzierzkowice

z dnia 24 stycznia  2022 roku

 

w sprawie:  użyczenia  lokali  użytkowych, pomieszczeń  nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.

 

                   Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku  o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r, poz. 1372) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2021 r, poz. 1899 )  Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia  lokale użytkowe, pomieszczenia  w drodze bezprzetargowej  położone  w następujących budynkach:                                                  

1) w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Terpentynie  lokale użytkowe o powierzchni 300,41 m2, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres 3 lat.

2) w  budynku Świetlicy Wiejskiej  w Sosnowej -Woli lokale użytkowe o powierzchni 169,46 m2, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres 3 lat.

§ 2

Warunki korzystania z  lokali  użytkowych, pomieszczeń opisanych w § 1 zostaną określone w umowach użyczenia.

§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykazy stanowiące załącznik  Nr 1, Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazów, o którym mowa w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 6

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia.