• 09 styczeń 2018 00:00
ZARZĄDZENIE Nr. 2/0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 9 stycznia 2018 roku
 
w sprawie: przeznaczenia lokali do dzierżawy stanowiących własność Gminy
                Dzierzkowice.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z póż. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XXXII/178/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku  i uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:

§ 1
 
Przeznacza się do dzierżawy lokale usytuowane w budynkach stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice wraz z nieruchomościami w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców:
- lokale w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Terpentyna,
- pomieszczenia w budynkach Spółdzielni Kółek Rolniczych w miejscowości Terpentyna
§ 2
 
Ustala się czynsz miesięczny w wysokości:
- dla lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Terpentyna - 1,50 zł netto za 1 m2,
- dla pomieszczeń w budynkach Spółdzielni Kółek Rolniczych w miejscowości Terpentyna w wysokości 250,00 zł netto miesięcznie.

§ 3
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali do dzierżawy stanowią załączniki Nr.1 i Nr.2 do niniejszego Zarządzenia .

§ 4
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.