• 29 kwiecień 2021 13:51

ZARZĄDZENIE  Nr 20/0050/2021

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 27 kwietnia  2021 roku

 

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej  własność  Gminy Dzierzkowice do dzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 ), uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr  XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 r w sprawie określenia  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość o numerze ewidencyjnym 1046 o powierzchni 0,42 ha i nieruchomość o numerze ewidencyjnym 1465/2 o powierzchni 0,19 ha położone w Dzierzkowicach – Woli stanowiące własność Gminy Dzierzkowice z przeznaczeniem na uprawy rolne.

§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń  sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej  Gminy wykaz o przeznaczeniu nieruchomości, o których mowa w § 1 do dzierżawy stanowiący  załącznik  Nr 1 i Nr 2  do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu, o którym mowa w  § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.