• 07 marzec 2019 00:00
Zarządzenie Nr 19/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 6 marca 2019 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z póż. zm) oraz art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z póż. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do wynajmu pomieszczenie usytuowane w budynku stanowiącym własność Gminy Dzierzkowice:
- pomieszczenie w  budynku gospodarczym z przeznaczeniem na magazyn o powierzchni 19,5 m2 w miejscowości Terpentyna,
- pomieszczenie w budynku gospodarczym z przeznaczeniem na magazyn o powierzchni 61,0 m2 w miejscowości Terpentyna,

§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykazy o przeznaczeniu pomieszczeń do najmu stanowiące załącznik Nr.1, Nr.2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.