• 07 marzec 2019 00:00
Zarządzenie Nr 18/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 6 marca 2019 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018 roku,poz.994 z póż. zm.) oraz  art.35 ust.1  i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.2204 z późn. zm.) i uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 r w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:

§ 1
 
Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość o numerze ewidencyjnym 1041 o powierzchni 0,44 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

§ 2
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy stanowiący załącznik Nr.1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice  wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.