• 30 marzec 2023 07:28

   Zarządzenie  Nr 14/0050/2023

 Wójta Gminy Dzierzkowice

    z dnia 27 marca  2023 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ), art. 34, art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn.zm.) oraz zgodnie z Uchwałą  Nr. II/8/2014 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Dzierzkowice zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 203/19 o powierzchni 0,1019 ha, 203/24 o powierzchni 0,1010 ha, 203/25 o powierzchni 0,1003 ha, 203/26 o powierzchni 0,1013 ha, 203/27 o powierzchni 0,1010 ha,  położone  w miejscowości Terpentyna gmina Dzierzkowice, dla których Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  LU1K/00037107/8,  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości opisane szczegółowo w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w  § 1 podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierzkowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice.

§ 3

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez  ogłoszenie w prasie lokalnej,  na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice  a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Dzierzkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Dzierzkowice.

§ 4

Wykonanie  Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.