• 06 kwiecień 2022 13:49

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 13/0050/2022

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 5 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Wyżnicy na okres pięciu lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ), art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r, poz. 1899 z późn.zm.) Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do nieodpłatnego użyczenia w drodze bezprzetargowej część nieruchomości o nr ewidencyjnym 324 o powierzchni 0,58 ha położonej w obrębie Wyżnica gmina Dzierzkowice zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Wyżnicy, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku prowadzi Księgę Wieczystą Nr LU1K/00035808, na rzecz Stowarzyszenia „Razem dla Przyszłości” z siedzibą w Wyżnicy, Wyżnica 33, 23-251 Dzierzkowice na okres pięciu lat na prowadzenie działalności statutowej.

§ 2

Oddanie w użyczenie, o którym mowa w § 1 nastąpi na warunkach określonych w umowie użyczenia.

§ 3

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu, o którym mowa w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Dzierzkowice.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.