• 18 sierpień 2022 10:27

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  120.7.2022

Wójta  Gminy  Dzierzkowice

z dnia 28 lipca 2022 roku

 

 

 

w sprawie:   ogłoszenia gminnego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2022 roku oraz  powołania  Komisji Konkursowej do oceny wieńców dożynkowych, które zostaną przedstawione na dożynkach  gminnych w dniu 28 sierpnia 2022 roku.  

        

Na podstawie  art. 31 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r, poz. 559 ) Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję  Komisję Konkursową w następującym składzie:

 

      1. Pani Aleksandra Lipińska     –  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Terpentynie   

      2. Pan  Dariusz Latos                –  Przewodniczący Rady Gminy Dzierzkowice  

      3. Pani Renata Rachoń              –  Inspektor w Urzędzie Gminy Dzierzkowice

      4. Pan  Tomasz Ośka                –   Sekretarz Urzędu Gminy Dzierzkowice

§ 2

Zadaniem Komisji będzie:

  1. ocena wieńców dożynkowych uwitych z tegorocznych  zbóż.
  2. zakwalifikowanie dwóch wieńców dożynkowych na Dożynki  Powiatowe.

§ 3

Komisja przeprowadzi konkurs zgodnie  z „ Regulaminem konkursu ”  stanowiący załącznik nr  1 do zarządzenia.

§ 4

1. Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Komisji Konkursowej.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuje Wójt Gminy Dzierzkowice. 

§ 5

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.