• 06 kwiecień 2022 13:46

          Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/0050/2022

Wójta  Gminy  Dzierzkowice

z dnia 5 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie:  przeznaczenia nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Dzierzkowice, nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.       

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) oraz art. 35 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości  (jednolity tekst:  Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899  z późn. zm.) Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:

§ 1

            Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Dzierzkowice  położone w następujących miejscowościach:                                                  

1) Cześć nieruchomości o nr. ewidencyjnym 212/2 położonej w Terpentynie o powierzchni  4 m2 na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża na okres 3 lat.

2) Cześć nieruchomości o nr. ewidencyjnym 302/2 położonej w Ludmiłówce o powierzchni 2 m2 na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża na okres 3 lat.

3) Cześć nieruchomości o nr. ewidencyjnym  133  położonej w Wyżniance o powierzchni  4 m2 na rzecz  Polskiego Czerwonego Krzyża na okres 3 lat.

4) Cześć nieruchomości o nr. ewidencyjnym 1765 położonej w Dzierzkowicach - Woli o powierzchni  4 m2 na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża na okres 3 lat.

§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykazy stanowiące  Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 do niniejszego  Zarządzenia.

§ 3

Warunki korzystania z  części  nieruchomości, o których mowa w § 1  zostaną określone w umowie użyczenia.

§ 4

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazów, o których mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.