• 20 styczeń 2021 12:44

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 1/0050/2021

Wójta  Gminy   Dzierzkowice

z dnia 15 stycznia 2021 roku

 

w sprawie:  użyczenia  lokali  użytkowych  w  budynkach  stanowiących  własność  Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej w użyczenie.

 

                   Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy  z dnia  08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm. ) oraz art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm. )  Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

                   Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia  lokale użytkowe w drodze bezprzetargowej  stanowiące własność Gminy Dzierzkowice położone w następujących budynkach:                                                  

 

1) w  budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dzierzkowicach-Woli  lokale użytkowe o powierzchni 413,37 m2, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres trzech lat tj. od dnia 04-01-2021 r. do 04-01-2024 r.

 

2)  w budynku Domu Wiejskiego w Ludmiłówce lokale użytkowe o powierzchni 271,68 m2,  na rzecz  Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach na okres trzech lat tj. od dnia  04-01-2021 r. do 04-01-2024 r.

 

3)  w budynku Ośrodka Zdrowia w Terpentynie lokale użytkowe  o powierzchni 110,47 m2, na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach na okres trzech lat tj. od dnia 04-01-2021 r. do  04-01-2024 r.

 

§ 2

Warunki korzystania z lokali użytkowych  zostaną  określone w umowach użyczenia.

 

§ 3

 

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykazy stanowiące załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazów, o których mowa  w § 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

 

§ 5

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z dniem podjęcia.