• 30 styczeń 2019 00:00
   ZARZĄDZENIE  Nr. 10/0050/2019
 Wójta Gminy Dzierzkowice
    z dnia  30 stycznia  2019 roku
 
 
w sprawie: podania do publicznej wiadomości oraz przekazaniu do zaopiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzkowice w 2019 roku
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z póz. zm), zarządzam :
 
§ 1
 
Podać do publicznej wiadomości na stronie internetowej  urzędu, na tablicy ogłoszeń urzędu projekt uchwały Rady Gminy Dzierzkowice w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzkowice w 2019 roku.
 
§ 2
 
Projekt o którym mowa § 1 przekazać do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kraśniku, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Dzierzkowice, oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich.
           
§ 3
 
Projekt uchwały Rady Gminy Dzierzkowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzkowice w 2019 roku poddać konsultacjom społecznym.
 
§ 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy
 
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania