• 04 styczeń 2024 14:36

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

w oparciu o Zarządzenie Nr 120.2.2021 Wójta Gminy Dzierzkowice z dnia 4 stycznia 2021 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dzierzkowice

Adres: Urząd Gminy Dzierzkowice

Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice tel.: (081) 822-10-06

www.dzierzkowice.pl, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl

 

Zapraszam do składania ofert:

 

      „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dzierzkowice, na zgłoszenie przekazywane Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia i umieszczenie w schronisku dla bezdomnych psów oraz sprawowanie  opieki nad nimi”.

      zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 1580 ), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz.U. z 1998r. Nr.116, poz.753),  przepisami prawa miejscowego.

 

1.  Określenie przedmiotu zamówienia

     Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dzierzkowice, na zgłoszenie przekazywane Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia  telefonicznego bądź drogą elektroniczną (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny wspólnie ustalony termin), transport i przejęcie oraz umieszczenie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dzierzkowice w schronisku oraz sprawowanie kompleksowej opieki nad zwierzętami schronisku dla bezdomnych zwierząt ( zapewnienie zwierzętom godziwych warunków bytu, ochrony, wyżywienia, obsługi i opieki weterynaryjnej ).
  2. W zależności od sytuacji i potrzeby – usługa leczenia, sterylizacji i kastracji.
  3. Poszukiwanie nowych opiekunów dla zwierząt i przeprowadzanie postępowań adopcyjnych.
  4. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Dzierzkowice wraz z dokumentacją fotograficzną, wykonywanych zabiegów weterynaryjnych, umów adopcyjnych.

2. Termin obowiązywania zamówienia:

      Od dnia podpisania umowy …. .01.2024 roku do dnia 31 grudnia  2024 roku.

 

3.  Opis wymagań stawianych Wykonawcy

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :

- Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

- Zezwolenie na transport i odławianie bezdomnych zwierząt.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dostarczyć:

Wymagane dokumenty:

     • Wypełniony formularz ofertowy

     •  Aktualny wydruk z CE i DG/KRS

     •  Decyzja o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność

      nadzorowana , prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze

      jego właściwości – kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez

      wykonawcę.

      • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla

         bezdomnych zwierząt.

      • Zezwolenie związane z transportem zwierząt.

      •  Aktualna umowa zawarta z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej.

      •  Aktualna umowa prowadzącego schronisko z legalnym punktem odbioru martwych zwierząt w celu utylizacji gdy schronisko nie posiada możliwości utylizacji we własnym zakresie.

      •  Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału bądź kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  5. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert

 

Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty. Ofertę należy  przygotować  w formie pisemnej, w języku polskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 Oferty należy składać:

osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice – Sekretariat, I piętro

•  przesłać na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice

    - w terminie do dnia  15.01.2024  r. do godz. 14.00.

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wyłapywanie z terenu Gminy Dzierzkowice bezdomnych zwierząt oraz przyjęcie i utrzymywanie ich w schronisku w 2024 r.

Oferta musi zawierać : pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP oraz cenę oferty przedstawioną jako cena netto w PLN oraz wartość podatku VAT   Informacje w powyższej sprawie udzielane są pod numerem telefonu 81 822 10 06, 81 822 13 03.

6.   Opis kryteriów wyboru ofert

  1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto – 100%,
  2. Cena  ma być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny,
  3. Cena oferty  musi uwzględniać wszelkie koszty i nakłady niezbędne do zrealizowania zamówienia jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty.
  4. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę tj. zaoferuje najniższą cenę ( wartość oferty brutto ) i załączy wymagane dokumenty.

 

7.  Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, osoba do kontaktów z Wykonawcami

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, I piętro, pok. Nr 7 lub telefonicznie pod nr tel. (081) 822-10-06, ( 081) 822-13-03.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Tomasz Ośka i Pani  Renata Rachoń.

 

8.   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie i miejscu podpisania umowy

Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony telefonicznie lub w formie elektronicznej  o terminie i miejscu podpisania umowy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający  zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie, telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice.

 

6.  Pozostałe informacje

•   Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

• Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w postępowaniu nie będą rozpatrywane.

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe  nie będą brane  pod uwagę.

  •  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podawania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.