• 06 lipiec 2018 00:00
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr. 37/ 0050 /2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 6 lipca 2018 roku

w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Dzierzkowice-Zastawie stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice nieodpłatnie w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r, poz. 994 z póż. zm )
WÓJT GMINY z a r z ą d z a :

 
§ 1
Przeznaczyć do nieodpłatnego użyczenia nieruchomość o nr. ewidencyjnym 2101 położoną w miejscowości Dzierzkowice -Zastawie stanowiącą własność Gminy Dzierzkowice na rzecz Stowarzyszenia pn: Dzierzkowickie Stowarzyszenie Strzeleckie „D-Gun”.
 
§ 2
Warunki korzystania z nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy .
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.