• 04 lipiec 2016 00:00
Zarządzenie Nr.39/0050/2016
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 1 lipca 2016 rok
 
 
w sprawie: przeznaczenia lokali do najmu stanowiących własność Gminy Dzierzkowice.
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z póż. zm) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1774 z póz. zm.)
 
§ 1
 
Przeznacza się do wynajmu lokale mieszkalne usytuowane w budynku Mleczarni w miejscowości Terpentyna stanowiące własność Gminy Dzierzkowice na rzecz dotychczasowych najemców.
§ 2
 
Ustala się opłatę z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w wysokości 2,00 zł za 1 m2.
 
§ 3
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali do najmu stanowiące załącznik Nr.1 ,Nr.2, Nr.3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
§ 5
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.