• 21 styczeń 2013 00:00

 

Zarządzenie Nr 3/0050/2013

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 14 stycznia 2013 roku

 

 

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w drodze przetargu.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z póż. zm) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z póz. zm.) i uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 r w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość o numerze ewidencyjnym 1041 o powierzchni 0,44 ha położona w Dzierzkowicach-Woli z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

§ 2

 

Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia .

 

§ 3

 

Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy

Jan Grzebuła