• 21 listopad 2016 00:00
ZARZĄDZENIE Nr. 63/0050/2016
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 21 listopada 2016 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia lokali do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice .
 
Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz.1774 z póz. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 r w sprawie zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do wynajmu lokale usytuowane w budynkach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice.
§ 2
 
Ustalam wynajem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Dzierzkowice z przeznaczeniem na działalność gospodarczą:
- lokal usytuowany w budynku zlewni mleka w miejscowości Terpentyna o powierzchni 68,87 m2, wynajem na rzecz dotychczasowego najemcy. Ustala się opłatę z tytułu najmu lokalu w wysokości 11,00 zł za 1 m2.

- lokal usytuowany w budynku zlewni mleka w miejscowości Terpentyna o powierzchni 72,00 m2, wynajem w drodze bezprzetargowej na powiększenie sąsiedniego lokalu-pomieszczenia. Ustala się opłatę z tytułu najmu lokalu w wysokości 7,00 zł za 1 m2.

- lokal usytuowany w budynku (dawny WOPR) w drodze bezprzetargowej. Ustala się opłatę z tytułu najmu lokalu w wysokości 11,00 zł za 1 m2.
 
§ 3
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu lokali do najmu  stanowiący załącznik Nr.1, Nr.2, Nr.3 do niniejszego Zarządzenia.

 
§ 4
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z mocą  obowiązującą od 1 listopada 2016 roku