• 12 marzec 2012 00:00

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), informuję, że na podstawie art. 4 tejże ustawy, możliwe jest wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji w ilości do 10 m3 na rok, dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną jeżeli jednocześnie wydobycie

  1. będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
  2. nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
  3. nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Właściciel nieruchomości, który zamierza podjąć wydobycie, będzie zobowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym Starostę. Jednocześnie musi określić lokalizację zamierzonych robót oraz przewidywany czas ich wykonywania.

W przypadku naruszenia wspomnianych wymagań organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakaże wstrzymanie wydobywania kopaliny. Kopia tej decyzji niezwłocznie przekaże Staroście. Działalność taka traktowana będzie jako nielegalna.

Za nielegalne wydobywanie kopalin Starosta na podstawie art. 140 ust. 3 pkt 3 nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze ustali opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny. Opłaty podwyższone będą ustalane przy zastosowaniu stawki obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania. Opłatę będzie trzeba wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.