• 17 listopad 2023 13:01

OGŁOSZENIE
 

         Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.571 ) oraz Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie procedury konsultacji społecznych w gminie Dzierzkowice Wójt Gminy Dzierzkowice zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Dzierzkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

 

  1. Cel konsultacji:

     Zapewnienie dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskania informacji i opinii w zakresie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem terytorialnym.

  1. Przedmiot konsultacji:

     Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Dzierzkowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

  1. Termin konsultacji

     Konsultacje będą trwały od dnia 17-11-2023r. do dnia 27-11-2023r.

  1. Forma konsultacji:

     - publikacja tekstu projektu uchwały  na stronie internetowej: www.dzierzkowice.pl

     -  przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu- uwagi i wnioski dotyczące ww. programu   

             należy składać do Sekretariatu Urzędu gminy pokój nr 10 na formularzu 

        stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

      - przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej- uwagi i wnioski dotyczące  

        programu należy wysyłać na adres: radagminy@dzierzkowice.pl