• 16 kwiecień 2019 00:00
Wójt Gminy Dzierzkowice
 
zaprasza do złożenia oferty w ramach postepowania o udzielenie zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień Publicznych ( art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( t. j. Dz.U. z 2015 r poz. 2164 ze zm.) dotyczącej wykonania usługi pn. „rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dzierzkowice-Góry, Gmina Dzierzkowice”    
 
 1. Zamawiający: Gmina  Dzierzkowice , 23-251 Dzierzkowice,
      e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl 
 1. Przedmiot zamówienia:
  -rozgraniczenie działek Nr.  535,466 z działkami  Nr. 532 i 464/1 położone w  obrębie ewidencyjnym gruntów 0002 -Dzierzkowice-Góry.
 2. Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
 3. Kryteria oceny ofert: cena - 100%.
 4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają  uprawnienia do wykonywania rozgraniczeń,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 1. Oferty należy składać do dnia  10 maja 2019 r. do godz. 1000.
 2. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr. 1 do zapytania ofertowego.
Oferty można składać :
 - w siedzibie Urzędu Gminy  Dzierzkowice
- drogą mailową na adres : urzadgminy@dzierzkowice.pl                                                lub  rolnictwo@dzierzkowice.pl
- faksem , nr.81 8221500 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego rozgraniczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierzkowice – pokój nr.7, tel. 81 8221303
 2. Istotne warunki zamówienia
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełniń złożonej ofertyw zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.