• 28 marzec 2019 00:00
ZARZĄDZENIE Nr.21/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 26 marca 2019 roku

 
w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 506) art.37 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r , poz. 2204 z póż. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz.1490) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w Krzywiu zarządzam co następuje:

 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość o nr ewidencyjnym 10 o powierzchni
0,8800 ha położoną w miejscowości Krzywie w drodze II przetargu ustnego
nieograniczonego.

 
§ 2

W celu przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości o nr ewidencyjnym 10 o powierzchni 0,8800 ha położonej w Krzywiu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:
1. Tomasz Ośka - Przewodniczący
2 . Wojciech Młynik - członek
3. Iwona Skoczylas - członek

 
§ 3

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „ Ogłoszeniem o przetargu ” stanowiący załącznik nr. 1 do zarządzenia.
 
§ 4

Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia.
 
§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Dzierzkowice
 
§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.