• 16 maj 2012 00:00

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

Gmina  Dzierzkowice przyjęła Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 uchwałą Nr XLI/235/2010 Rady Gminy Suwałki z dnia 05 listopada 2010 r., który został zmieniony Uchwałą Nr II/10/2010. W ramach programu określono formy i zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Na dofinansowania realizacji zadań publicznych w budżecie gminy w 2011 zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł.

 

Przyjęty Program określił jako formy współpracy z organizacjami min. powierzanie realizacji zadań publicznych wraz z przekazaniem środków finansowych na ich realizacje, oraz wspieranie realizacji zadań wraz z przekazaniem częściowych środków na ich realizację. Przekazanie środków finansowych dla organizacji może odbywać się zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r., tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert   zgodnie z przytoczoną ustawą.

 

Wójt Gminy  Zarządzeniem nr 5/0050/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone na BIP Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy Dzierzkowice. Informacje o konkursie zamieszczona została na okres 21 dni.

 

Wyznaczono następujące zadania do realizacji:

 

  • Organizacja różnych form upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zawodów sportowych

           oraz zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży.

  • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  • Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży oraz rozwój ich zainteresowań
  •  

Oferty można było składać do 31 stycznia 2011 r.

 

Wójt Gminy  Zarządzeniem nr 6/0050/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. powołał i określił zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w następującym  składzie:

  1. Iwona Skoczylas– Pracownik Urzędu Gminy – Przewodnicząca Komisji 
  2. Piotr Rzęzawa    – Pracownik Urzędu Gminy – członek komisji
  3. Krzysztof Dudek – przedstawiciel organizacji pozarządowej „Wokół Dzierzkowic”


W konkursie z zakresu kultury fizycznej i sportu  wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Uczniowski Ludowy Klub sportowy „DZIERZKOWICE” z siedzibą w Terpentynie 182,  zarejestrowany w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starostwa Powiatowego w Kraśniku pod nr 32/UKS. Komisja konkursowa sprawdziła pod względem formalnym i merytorycznym złożoną ofertę, po czym wydała pozytywną opinię dotyczącą dofinansowania oferty.

 

Termin został wyznaczony na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w którym mowa że termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie.
Wójt po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej podpisał umowę z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „DZIERZKOWICE” na realizację zadania za kwotę 50.000 zł.

 

         Powierzone do realizacji zadanie zostało przeprowadzone zgodnie z przedłożoną ofertą a przekazana dotacja rozliczona w terminie.

 

         Gmina Dzierzkowice współpracuje z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej i poza finansowej (m.in. poprzez nieodpłatne użyczenie lokali na działalność ). Współpracując z III sektorem samorząd kieruje się zasadą pomocy ,suwerenności partnerstwa, uczciwej konkurencji oraz jawności. Organizacje pozarządowe tworzą duży potencjał społeczny, który jest wykorzystywany przez Gminę przy realizacji wielu zadań na rzecz zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.

 

Terpentyna, dnia 30-04-2012 r.

Sporządziła: Iwona Skoczylas

Zatwierdził: Jan Grzebuła

                      Wójt Gminy