• 13 luty 2024 07:47

Rada Gminy Dzierzkowice zaapelowała do Zarządu Województwa Lubelskiego o odstąpienie od pomysłu budowy zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855. W stanowisku, przyjętym na sesji w poniedziałek 12 lutego, radni zwrócili uwagę na konieczność wyremontowania istniejących dróg, które poprawią komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Autorzy apelu podkreślili, że wszystkie warianty przebiegu nowej trasy, która miałaby być drogą kategorii "G", burzą ład przestrzenny gminy Dzierzkowice, poprzez zablokowanie zabudowy terenów budowlanych ujętych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zwrócili również uwagę, że w każdym z wariantów konieczne jest wyburzanie budynków oraz wysiedlenie mieszkańców, co nie ma ekonomicznego ani społecznego uzasadnienia, ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie nie przedstawił analizy konieczności budowy zachodniej obwodnicy Kraśnika. Ponadto w każdej z przedstawionych opcji nowa trasa miałaby przebiegać przez cenne przyrodniczo obszary Natura 2000 i zakładać wycinkę lasu.

"Rada Gminy Dzierzkowice stoi na stanowisku, iż nie jest konieczna budowa drogi wojewódzkiej, która budzi sprzeciw społeczności i nie jest uzasadniona ekonomicznie, za to niezwykle ważne jest wyremontowanie istniejących sieci dróg powiatowych i gminnych" - kończą autorzy apelu.

Oprócz zarządu województwa i ZDW w Lublinie adresatami pisma są Sejmik Województwa Lubelskiego, wojewoda lubelski, starosta kraśnicki, wójtowie i przewodniczący rad gmin, których dotyczy sprawa oraz parlamentarzyści Ziemi Kraśnickiej.

Oprócz stanowiska w sprawie budowy nowej drogi podczas poniedziałkowej sesji Rada Gminy Dzierzkowice przyjęła uchwałę o przekazaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym kościele Św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach. Samorząd przeznaczy na ten cel 1 milion złotych, z czego 980 tysięcy stanowi dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozostałe 20 tysięcy złotych to wkład własny gminy. Pieniądze te mają być wykorzystane m.in. na remont elewacji oraz renowację okien i drzwi.

Po przyjęciu uchwały można ogłosić przetarg na wykonanie robót w zabytkowym obiekcie, wybudowanym w latach 1730 - 48 , za które będzie odpowiadać parafia w Dzierzkowicach. Wszystkie prace są planowane na 2024 rok. Więcej na:http://ias24.eu