• 15 czerwiec 2016 00:00
      Zarządzenie  Nr.34/0050/2016
Wójta Gminy Dzierzkowice
    z dnia 13 czerwca 2016 roku
 
 
w sprawie: przeznaczenia pomieszczeń do najmu stanowiące własność Gminy Dzierzkowice na okres do 3 lat.
 
        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z póż. zm) oraz art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z póż. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. XVIII/98/2008 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do wynajmu następujące pomieszczenie o powierzchni 61,00 m2 usytuowane w budynku gospodarczym w miejscowości Terpentyna w drodze bezprzetargowej  stanowiące własność Gminy Dzierzkowice na powiększenie sąsiedniego pomieszczenia.
 
 
§ 2
 
Ustala się czynsz miesięczny dla lokali wymienionych w § 1 w wysokości 6,00 zł netto za 1 m2 plus należny podatek VAT.

 
§ 3
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykazy o przeznaczeniu lokali do najmu stanowiące załącznik  Nr.1 , Nr. 2 i Nr.3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.