• 19 październik 2016 00:00
Zarządzenie Nr 58/0050/2016
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 18 października 2016 rok
 
w sprawie: przeznaczenia lokalu do najmu stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z póż. zm.) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1774 z póz. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 12 października 2016r.

 
§ 1
 
Przeznacza się do wynajmu lokal użytkowy o powierzchni 52,74 m2 usytuowany w budynku Zlewni Mleka w miejscowości Dzierzkowice-Wola stanowiący własność Gminy Dzierzkowice na rzecz dotychczasowego najemcy.
 
§ 2
 
Ustala się opłatę z tytułu najmu lokalu użytkowego w wysokości 9,00 zł netto za 1 m2.
§ 3
 
Podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierzkowice, na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Dzierzkowice, w prasie oraz na stronie internetowej Gminy wykaz o przeznaczeniu lokalu do najmu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 
§ 4
 
Informacje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice wykazu o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zwyczajowo przyjęte.
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.