• 22 czerwiec 2017 00:00
ZARZĄDZENIE Nr. 30/0050/2017
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 21 czerwca 2016 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia przetargu  ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Dzierzkowicach, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz.446 z póż. zm.) oraz § 9 ust 4,7,8 Uchwały Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Dzierzkowicach-Woli Gm. Dzierzkowice
 
§ 2
 
W celu przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:
1. Wojciech Młynik - Przewodniczący
2. Piotr Rzęzawa - członek
3. Iwona Skoczylas - członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „Ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr. 1 do zarządzenia.
§ 4
 
Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr.2 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.