• 21 styczeń 2013 00:00

Uprzejmie przypominam przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 stycznia 2013 roku upływa nieprzekraczalny termin złożenia Oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 111 ust. 4 i ust 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

 

Terminy wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

I   rata opłaty upływa  z dniem  31.01.2013 r.

II  rata opłaty upływa z dniem   31.05.2013 r.

III rata opłaty upływa z dniem   30.09.2013 r.     

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Urząd Gminy Dzierzkowice

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej O/Dzierzkowice

72 8717 1019 2004 4000 0039 0003

Tytuł wpłaty:

opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

(wpisać w zależności od rodzaju zezwolenia)

 

         Powyższe terminy są terminami prawa materialnego i nie podlegają przywróceniu w trybie art. 58 Kodeksu Postępowania Administracyjnego bez względu na przyczyny ich  niedotrzymania. 

         Niedokonane opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa. 

Przedsiębiorca, który nie dokona wpłaty I,II,III raty w ustawowym terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Jednocześnie informuję o konieczności wcześniejszego składania wniosków                o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z  tym, że Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa planowe posiedzenia  raz na kwartał, a jej postanowienie jest niezbędne do uzyskania w/w zezwolenia.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                                                                    Jan Grzebuła