• 03 lipiec 2019 00:00
Kończy się czas na zgłaszanie do komisji okręgowej kandydatów na członków rad powiatowych izb rolniczych. W gminie Dzierzkowice taka komisja ma swoją siedzibę w miejscowym ośrodku kultury, a zgłoszenia kandydatów przyjmuje do najbliższego piątku 5 lipca. Żeby móc ubiegać się o mandat radnego powiatowej izby rolniczej, należy posiadać czynne prawo wyborcze oraz uzyskać pisemne poparcie co najmniej 50 członków danej izby.

Zgodnie z przepisami czynne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia izby, czyli możliwość głosowania na poszczególnych kandydatów, mają wszyscy członkowie danej izby. Są to osoby będące podatnikami podatku rolnego i posiadające gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 hektar. Jeśli rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, jest uprawniony do głosowania w każdej z nich.

Każda z osób, która może głosować w wyborach do izb rolniczych, ma również bierne prawo wyborcze, czyli może kandydować na członka walnego zgromadzenia izby, ale tylko w jednym wybranym przez siebie okręgu wyborczym. Zgodnie z harmonogramem tegoroczne wybory do izb rolniczych odbędą się w niedzielę 28 lipca. Mieszkańcy gminy Dzierzkowice będą głosować w ośrodku kultury, a szczegółowe informacje, dotyczące także zgłaszania kandydatów, można uzyskać telefonicznie pod numerem: 607 108 696.

16 izby wojewódzkich razem z Krajową Radą tworzą niezależny samorząd rolniczy, którego celem jest wspieranie działalności rolniczej, rynku rolnego i rozwoju wsi. Rada jest nadzorowana przez ministra rolnictwa, natomiast izby - przez właściwych wojewodów. Więcej na:http://ias24.eu