Aktualności Powiatowo – Gminny Związek Komunikacyjny Ziemi Kraśnickiej rozpoczyna działalność.
  • 27 luty 2023 10:33

Od dnia 1 marca 2023 r. Powiatowo – Gminny Związek Komunikacyjny Ziemi Kraśnickiej rozpoczyna działalność w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W 2023 roku uruchomionych zostanie 19 linii autobusowych, obejmujących swoim zasięgiem tereny czterech gmin wchodzących w skład Związku, tj, Gminy Urzędów, Gminy Dzierzkowice, Gminy Kraśnik i Miasta Kraśnik. Komunikacja autobusowa dotrze do ponad 20 miejscowości, a planowana długość  linii komunikacyjnych to ponad 350 km.

Związek uzyskał na ten cel dopłatę ze środków rządowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych), swój wkład finansowy, w wysokości 10 % ceny usługi przewozu, wniosą też gminy - każda za wozokilometry wykonane na jej terenie. Powiat nie ponosi żadnych kosztów związanych ze świadczeniem usługi przewozu.

Operatorem Związku na 15 liniach będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kraśniku, a na 4 liniach dwóch przewoźników prywatnych - Firma Ar-Trans A. Rozmuszcz i Firma Usługi Transportowe ViA D. Krzysztoń.

15 lutego br. Zgromadzenie związku przyjęło uchwałę w sprawie ustalenia opłat za przewóz osób i bagażu oraz uprawnień do korzystania z ulg w przewozach, dla których organizatorem jest Związek.

 Teren Związku został podzielony na dwie strefy: miejską i pozamiejską.

W strefie miejskiej ceny biletów, za wyjątkiem biletu rodzinnego w ramach programu „Kraśnik wspiera rodziny 3+”, zostały ustalone na poziomie stawek, jakie obowiązują obecnie w komunikacji miejskiej, której organizatorem jest Miasto Kraśnik. Dodatkowo w strefie miejskiej nadal będą obowiązywać wszystkie tzw. ulgi gminne, w tym najpopularniejsze: m.in. bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej i osób, które ukończyły 60 lat.

Miasto Kraśnik, z własnego budżetu, pokryje koszty rekompensaty przychodów utraconych przez operatorów ze sprzedaży biletów w związku z zastosowaniem przyjętych ulg gminnych.

W całej strefie pozamiejskiej ustalono jednakowe ceny biletów jednorazowych, czasowych i wieloprzejazdowych oraz biletów okresowych. (bilet jednorazowy jednostrefowy - 3,40 zł, jednorazowy dwustrefowy - 4,40 zł, bilet miesięczny 200 zł).

W strefie pozamiejskiej nie ustalono żadnych tzw. ulg gminnych. Obowiązywać będą wyłącznie ulgi ustawowe, wynikające z przepisów prawa powszechnego, np. dla uczniów ulga w wysokości 49% na bilety miesięczne, ale brak ulgi na bilety jednorazowe.

Projekt rozkładu jazdy, jaki ma obowiązywać od 1 marca 2023r. jest już dostępny na stronie internetowej  operatora - ARTRANS, a w najbliższych dniach pojawi się na przystankach.

Na 1 marca 2023r. planowana jest też akcja promocyjna dla pasażerów.