• 11 wrzesień 2018 00:00
POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Lublinie II
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
arządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II postanawia co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Janowie Lubelskim, w Kraśniku, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 2.
 
§ 2.

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 3 do nr 19.
 
§ 3.

1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Lublinie II.
2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.

 
§ 4.
 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego
w Lublinie II
Komisarz Wyborczy w Lublinie I

Marcin Piotr Chałupka