• 13 styczeń 2023 14:02

Zarządzenie Nr 1/0050/2023

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 5 stycznia 2023r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierzkowice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz  art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz.U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXX/224/2022 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2022.  poz. 6451 )

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam  otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:

  1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice
  2. umieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
  3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.