• 05 styczeń 2024 13:06

WÓJT GMINY DZIERZKOWICE

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz.571)

 

ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 1. Rodzaj zadań:
 1. Zadanie Nr 1 : Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy w ramach których realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
 1. szkolenia dzieci i młodzieży,
 2. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
 3. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 4. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,
 1. Zadanie Nr 2 : Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej: tenis ziemny w ramach którego realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
 1. szkolenia dzieci i młodzieży,
 2. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
 3. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 4. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych łącznie na realizację w/w zadań - 120 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). w tym:
 1. Na zadanie Nr 1- 92 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
 2. Na zadanie Nr 2- 28 000,00 zł. ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu ofert, którymi są osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych   i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz.U z 2018r., poz. 2057).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
 6. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w odpowiedniej umowie.
 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Realizacja zadania  nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy ze zwycięzcą konkursu do dnia 31 grudnia 2024 roku.
 2. Organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którym przyznano powierzenie, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego
 3. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego wykonania zadania.
 4. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż określone w umowie.
 1. Termin składania ofert:
 1. Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 29 stycznia 2024 roku do godz. 15°° w Sekretariacie Urzędu Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice lub nadesłać pocztą pod w/w adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy) w kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Zadanie …………………………..
 2. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz.U z 2018r., poz. 2057).
 3. Do oferty należy dołączyć:
 1. Aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ( dokumenty winny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty),
 2. Aktualny Statut podmiotu
 3. Oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
 4. oświadczenie osób podpisujących ofertę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert.
 5. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 6. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 1. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy Dzierzkowice uwzględniając opinię Komisji Konkursowej  

      powołanej przez Wójta Gminy Dzierzkowice, według następujących kryteriów:

 1. merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,
 2. możliwość realizacji zadania przez oferenta,
 3. kalkulacja kosztów realizacji zadania,
 4. planowane efekty realizacji zadania.
 1. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty 31 stycznia 2024 roku, a informacja o wynikach zostanie podana do godz. 15 °° w Urzędzie Gminy Dzierzkowice.
 1. Informacja o kosztach realizacji zadania w 2023 roku:

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  Gmina Dzierzkowice wydatkowała z budżetu w roku 2023 - 120.000,00 złotych.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Formularze oferty można pobrać ze stron  internetowych Urzędu (www.bip.dzierzkowice.pl; www.dzierzkowice.pl) lub w Urzędzie Gminy pok. nr 7
 2. Dodatkowych informacji na temat konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierzkowice pok. nr 7 tel. 81 822-13-03
 3. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu.