• 20 styczeń 2020 00:00
 
Zarządzenie Nr 3/0050/2020
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 20 stycznia 2020r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierzkowice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XI/68/2019 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok. (Dz.Urz. Woj. Lub. z 2019r.  poz. 6511)
 
Zarządzam, co następuje:
§ 1
 
Ogłaszam  otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych  w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
§ 2
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3
 
Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
  1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice
  2. umieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
  3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
§ 4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.