• 04 styczeń 2019 00:00
Zarządzenie Nr 2/0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 4 stycznia 2019r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierzkowice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 30 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok (Dz .Urz. Woj. Lub. z 2018 poz. 6084)
 
Zarządzam, co następuje:

 
§ 1

Ogłaszam  otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych  w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
§ 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3

Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
 1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice
 2. umieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
 3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2 /0050/2019
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 4 stycznia 2019r.
 
WÓJT GMINY DZIERZKOWICE
 
działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.450z późn. zm.)
 
ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 1. Rodzaj zadań:
 1. Zadanie Nr 1 : Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy w ramach których realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
 1. szkolenia dzieci i młodzieży,
 2. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
 3. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 4. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,
 1. Zadanie Nr 2 : Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej: tenis ziemny w ramach którego realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
 1. szkolenia dzieci i młodzieży,
 2. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
 3. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 4. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,
 
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych łącznie na realizację w/w zadań - 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych). w tym:
 1. Na zadanie Nr 1- 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
 2. Na zadanie Nr 2- 20 000,00 zł. ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
 
 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające           w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu ofert, którymi są osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy              i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz.U z 2016r., poz. 1300 ).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
 6. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w odpowiedniej umowie.
 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Realizacja zadania  nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy ze zwycięzcą konkursu do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 2. Organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którym przyznano powierzenie, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego
 3. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego wykonania zadania.
 4. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż określone w umowie.
 1. Termin składania ofert:
 1. Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 28 stycznia 2018 roku do godz. 15°° w Sekretariacie Urzędu Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice lub nadesłać pocztą pod w/w adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy) w kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Zadanie …………………………..
 2. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz.U z 2016r., poz. 1300 ).
 3. Do oferty należy dołączyć:
 1. Aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ( dokumenty winny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty),
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły,
 3. Aktualny Statut podmiotu
 4. Oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
 5. oświadczenie osób podpisujących ofertę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert.
 6. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 7. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 1. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy Dzierzkowice uwzględniając opinię Komisji Konkursowej  
      powołanej przez Wójta Gminy Dzierzkowice, według następujących kryteriów:
 1. merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,
 2. możliwość realizacji zadania przez oferenta,
 3. kalkulacja kosztów realizacji zadania,
 4. planowane efekty realizacji zadania.
 1. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty 30 stycznia 2019 roku, a informacja o wynikach zostanie podana do godz. 15 °° w Urzędzie Gminy Dzierzkowice.
 
 
 1. Informacja o kosztach realizacji zadania w 2018 roku:
Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  Gmina Dzierzkowice wydatkowała z budżetu w roku 2016 - 95.000,00 złotych.
 
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Formularze oferty można pobrać ze stron  internetowych Urzędu (www.bip.dzierzkowice.pl; www.dzierzkowice.pl) lub w Urzędzie Gminy pok. nr 7
 2. Dodatkowych informacji na temat konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierzkowice pok. nr 7 tel. 81 822-13-03
 3. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu.