• 15 styczeń 2018 00:00
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4 /0050/2018
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 15 stycznia 2018r.
 
WÓJT GMINY DZIERZKOWICE
 
działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1817 z późn. zm.)
 
ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 1. Rodzaj zadań:
1. Zadanie Nr 1 : Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy w ramach których realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
 1. szkolenia dzieci i młodzieży,
 2. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
 3. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 4. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,
2.      Zadanie Nr 2 : Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej: tenis ziemny w ramach którego realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
 1. szkolenia dzieci i młodzieży,
 2. współorganizowania i organizowania międzyszkolnych zawodów sportowych,
 3. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 4. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,
 
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych łącznie na realizację w/w zadań - 95 000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). w tym:
1.             Na zadanie Nr 1- 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
2.             Na zadanie Nr 2- 20 000,00 zł. ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 
 1. Zasady przyznawania dotacji:
1.        Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające           w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu ofert, którymi są osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2.        Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy              i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz.U z 2016r., poz. 1300 ).
3.        Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
4.        Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5.        Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
6.             Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w odpowiedniej umowie.
 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 2. Realizacja zadania  nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy ze zwycięzcą konkursu do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 3. Organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którym przyznano powierzenie, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego
 4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego wykonania zadania.
 5. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż określone w umowie.
 1. Termin składania ofert:
 1. Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 6 lutego 2018 roku do godz. 15°° w Sekretariacie Urzędu Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice lub nadesłać pocztą pod w/w adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy) w kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Zadanie …………………………..
 2. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz.U z 2016r., poz. 1300 ).
 3. Do oferty należy dołączyć:
 1. Aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ( dokumenty winny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty),
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły,
 3. Aktualny Statut podmiotu
 4. Oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
 5. oświadczenie osób podpisujących ofertę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert.
 6. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 7. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 1. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy Dzierzkowice uwzględniając opinię Komisji Konkursowej  
      powołanej przez Wójta Gminy Dzierzkowice, według następujących kryteriów:
 1. merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,
 2. możliwość realizacji zadania przez oferenta,
 3. kalkulacja kosztów realizacji zadania,
 4. planowane efekty realizacji zadania.
 1. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty 9 lutego 2018 roku, a informacja o wynikach
      zostanie podana do godz. 15 °° w Urzędzie Gminy Dzierzkowice.
 

 
 1. Informacja o kosztach realizacji zadania w 2017 roku:
Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  Gmina Dzierzkowice wydatkowała z budżetu w roku 2016 - 95.000,00 złotych.
 
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Formularze oferty można pobrać ze stron  internetowych Urzędu (www.bip.dzierzkowice.pl; www.dzierzkowice.pl) lub w Urzędzie Gminy pok. nr 7
 2. Dodatkowych informacji na temat konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierzkowice pok. nr 7 tel. 81 822-13-03
 3. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu.