Aktualności Ogłoszenie w sprawie wałęsających sie psów na terenie Gminy
  • 28 listopad 2022 08:34

O G Ł O S Z E N I E

W związku z docierającymi do Urzędu Gminy Dzierzkowice  zgłoszeniami dotyczącymi wałęsających się psów na terenie Gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, a w szczególności dzieci przypomina się wszystkim właścicielom psów lub ich opiekunom o obowiązku sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.

Właściciele  lub  opiekunowie zwierząt  domowych   ponoszą  pełną  odpowiedzialność  za zachowanie swoich zwierząt i są zobowiązani  do nie pozostawania ich bez  dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie  ogrodzonym   w sposób  uniemożliwiający  samodzielne wydostanie się z niego.   Właściciele  lub opiekunowie psów, a w szczególności psów rasy uznawanej za agresywne oraz innych  zwierząt domowych są zobowiązani do nie pozostawania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi, oznakowania w miejscu widocznym tabliczki ostrzegawczej na bramie lub furtce wejściowej na  teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia  lub życia ludzkiego.

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

a) stały i skuteczny  dozór nad zwierzętami,                                                                              

b) dopilnowania aby pies  wyprowadzany  był na  uwięzi w obroży, a w przypadku ras  uznawanych za agresywne lub w inny sposób zagrażający otoczeniu  - na smyczy i w kagańcu.                                                                                                                               

Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania uniemożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Ponadto właściciele  lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz  w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

Niedotrzymanie powyższych nakazów może skutkować nałożeniem na właściciela lub opiekuna zwierzęcia  kary pieniężnej lub obciążeniem kosztami wyłapania i opieki nad zwierzęciem w schronisku.