• 19 lipiec 2016 00:00
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego – Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16.

Gmina Dzierzkowice ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego – Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Konkurs otwarty RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16. Konkurs naboru partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca  2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146).