• 17 listopad 2020 14:43

ZARZĄDZENIE  Nr 60/0050/2020

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 16 listopada 2020 roku

 

w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn. zm.), art. 38 ust.1, 2, art. 40 ust. 1 pkt.1, ust. 3, art.67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U z 2020 r poz. 65 z późn. zm.), § 3 ust.1, § 4 ust. 2, § 6 ust.1, ust.7, § 8 ust.2,  § 9, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. II/8/2014  z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządzam co następuje:

§ 1

 

Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości o nr ewidencyjnych: 203/18 o powierzchni

0,1125 ha, 203/19 o powierzchni 0,1019 ha, 203/23 o powierzchni 0,1008 ha, 203/24 o powierzchni 0,1010 ha, 203/25 o powierzchni 0,1003 ha, 203/26 o powierzchni 0,1013 ha, 203/27 o powierzchni 0,1010 ha, położone w miejscowości Terpentyna, w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiące własność Gminy Dzierzkowice uregulowane w Księdze Wieczystej Nr. LU1K/00037107/8  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku.

 

§ 2

            W celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanych w §1 powołuje Komisję Przetargową
w następującym składzie:

1. Tomasz Ośka         -    Przewodniczący

2. Agnieszka Lenart    -  członek

3. Wojciech Młynik   -   członek

§ 3

 

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „ Ogłoszeniem o przetargu ” stanowiące załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7  do zarządzenia.

 

§ 4

 

Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr  8 do zarządzenia.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi  Urzędu Gminy Dzierzkowice

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.