• 09 sierpień 2021 14:15

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 120.4.2021

Wójta  Gminy  Dzierzkowice

z dnia 09 sierpnia 2021 roku

 

w sprawie:   ogłoszenia gminnego konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2021 oraz  powołania  Komisji Konkursowej do oceny wieńców dożynkowych, które zostaną przedstawione na dożynkach  gminnych w dniu 29 sierpnia 2021 roku.  

       

                Na podstawie  art. 31 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r, poz. 1372 ) Wójt Gminy Dzierzkowice zarządza, co następuje:

§ 1

                Powołuję  Komisję Konkursową w następującym składzie:

      1. Pan  Tomasz Wyka    –  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Terpentynie   

      2. Pani  Renata Rachoń  –  Inspektor w Urzędzie Gminy Dzierzkowice    

      3. Pan   Dariusz Latos    –  Przewodniczący Rady Gminy Dzierzkowice

      4. Pani  Anna Stępień    –  Główny Księgowy  Urzędu Gminy Dzierzkowice

§ 2

Zadaniem Komisji będzie:

  1. ocena wieńców dożynkowych uwitych z tegorocznych  zbóż.
  2. zakwalifikowanie dwóch wieńców dożynkowych na Dożynki  Powiatowe

§ 3

Komisja przeprowadzi konkurs zgodnie  z „ Regulaminem konkursu ”  stanowiący załącznik Nr  1 do zarządzenia.

§ 4

1.Wykonanie  Zarządzenia  powierzam  Komisji konkursowej.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuje Wójt Gminy Dzierzkowice. 

§ 5

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.