• 25 czerwiec 2019 00:00
Wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski otrzymał od rady gminy wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Uchwały w obydwu sprawach zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. Wotum zaufania to nowe rozwiązanie, wprowadzone ustawowo w obecnej kadencji samorządu. Głosowanie w tej sprawie poprzedza debata nad raportem o stanie gminy, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice.

Dokument zawiera informacje m.in. o: sytuacji finansowej, zrealizowanych inwestycjach, stanie infrastruktury technicznej, zasobach komunalnych, gospodarce odpadami, oświacie, pomocy społecznej, sporcie i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu na 2018 rok plan wynika, że plan dochodów gminy został zrealizowany w ponad 97%, a wydatków - w prawie 97.

Większość wydatków inwestycyjnych, dotyczyło dokończenia projektów rozpoczętych wcześniej i współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Największym zadaniem był zakup i montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, na które gmina wydała w ubiegłym roku ponad 5 milionów 770 tysięcy złotych. Inwestycja była współfinansowana ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Korzystając z tego samego źródła samorząd dokończył również budowę przedszkola w Terpentynie, która w 2018 roku pochłonęła prawie 1 milion 130 tysięcy złotych.

Gmina Dzierzkowice inwestowała także w gospodarkę wodno-ściekową. Na przebudowę oczyszczalni w Terpentynie wydała ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych, a na przebudowę wodociągu w Ludmiłówce - około 1 miliona 300 tysięcy. Na obydwa zadania samorząd pozyskał dotacje z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Również w 2018 roku rozpoczęła się budowa hali sportowej w Terpentynie. W ubiegłorocznym budżecie przeznaczono na ten cel ponad 1 milion 220 tysięcy złotych, prace potrwają do połowy 2020 roku, a połowę środków będzie stanowić dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którym dysponuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Prowadzenie placówek oświatowych kosztowało Gminę Dzierzkowice w ubiegłym roku ponad 6 milionów złotych, przy subwencji sięgającej około 4 milionów. Brakujące prawie 2 miliony samorząd musiał dołożyć z własnego budżetu. Wiecej na:http://ias24.eu