• 21 styczeń 2013 00:00

 

 Informacje z Sesji Rady Gminy

 

        

W dniu 30 listopada  2012 roku odbyła się  XVIII Sesja Rady Gminy, na której podjęto 3 uchwały tj:

 

  1. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
  2. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzkowice
  3. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

 

„ Porozumienie międzygminne w sprawie zakupu i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przyjęte”

 

         Rada Gminy Dzierzkowice na sesji podjęła uchwałę wyrażająca wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Szastarka, Gminą Zakrzówek i Gmina Dzierzkowice w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań               o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Zgodnie z ustawą                   o samorządzie gminnym  wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze  współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

         Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest potrzebą przeprowadzenia przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz czynnikami ekonomicznymi mającymi na celu obniżenie ceny zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do Gminy Dzierzkowice oraz podległych jednostek organizacyjnych. Zrzeszenie kilku gmin w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej daje większą możliwość obniżenia zakupu i dystrybucji energii elektrycznej.

Uchwała w w/w sprawie zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzkowice.

 

                   „ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjęty.”

 

         W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowelizacji ustawy             o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. będzie funkcjonował nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, polegający na przejęciu przez Gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych.
Przejęcie przez Gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi nie zwalnia jednak właścicieli nieruchomości z obowiązków zbierania (gromadzenia) oraz segregowania odpadów. Zasady określające jakie rodzaje odpadów należy gromadzić selektywnie oraz jak należy segregować, czyli jakie odpady należy gromadzić w pojemnikach przy nieruchomości, a jakie oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów (sposób pozbywania się odpadów) określa Rada Gminy w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.
         Stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 1 Rada Gminy , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Kraśniku uchwaliła Regulamin  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierzkowice.

Przyjęty  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
2) wymagań wynikających z wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami dla   województwa lubelskiego

3) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz  warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Pełną treść uchwały odnośnie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terennie gminy Dzierzkowice  można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzkowice.

 

„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok przyjęty”

 

Rada Gminy wzorem lat ubiegłych podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Rada Gminy przyjmując niniejszy dokument deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań  ustawowych w zakresie, gdzie jest to możliwe przez organizacje pozarządowe.

Priorytetowym zadaniem gminy jest służenie mieszańcom w sposób najskuteczniejszy, w  ramach posiadanych środków. Działalność organizacji pozarządowych jest przejawem aktywności różnych środowisk społeczności lokalnej. Prowadzenie aktywnej współpracy władz gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może przynieść wiele korzyści społecznych. Podjęty program wyznacza obszary współpracy między gminą Dzierzkowice a organizacjami pozarządowymi na 2013 rok  obejmując następujące zadania:

  1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
  1. wspieranie organizacji masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla społeczności lokalnej,
  2. wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  3. wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach,
  4. współpraca w zakresie organizowania przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i          sportu zgodnie z art. 28 Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 (Dz.U. Nr. 127 poz.857 z         dnia 15 lipca 2010r.)

Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2013 przeznacza środki finansowe w wysokości 75.000 zł.

Pełną treść uchwały odnośnie Programu współpracy można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzkowice.

 

 

                                                 Przygotowała:

                                                                       Iwona Skoczylas