Aktualności Informacja o zamknięciu Urzędu Gminy w dniu 02.10.2020r.
  • 01 październik 2020 08:16

ZARZĄDZENIE NR 120.8.2020

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 30 września 2020r.

w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy Dzierzkowice dla interesantów

Na podstawie art. 33 ust.3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm) w związku z art. 154 i 161 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1320) zarządzam co następuje:

§ 1

W dniu 02 października 2020r. Urząd Gminy Dzierzkowice będzie zamknięty dla interesantów. Pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerami telefonu (81) 822 10 03, 785 760 120

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia