Aktualności Informacja  o obowiązkowym zgłoszeniu zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
  • 06 wrzesień 2023 08:53

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Dzierzkowice,   wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zapoznał się z niniejszym pismem oraz dokonał obowiązku zgłoszenia  zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków

W tym celu opracowany został  formularz zgłoszeniowy pod nazwą „Zgłoszenie do  ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków”,

Wypełnione przez Państwa formularz zgłoszeniowy  pozwoli  na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dzierzkowice, poprzez okazanie :

  1. zawartej umowy    
  2. dowodów uiszczenia opłat za  usługę .

Druki zgłoszenia dostępne są także w Urzędzie Gminy Dzierzkowice pokój nr 5 lub sekretariacie Urzędu pokój nr 10

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2023 r., osobiście lub za pomocą poczty.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić.

                                                                                                  

                                                                                           Wójt Gminy Dzierzkowice