• 15 maj 2013 09:11

Od 1 lipca 2013 r. obowiązywać zacznie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Do jego wdrożenia obliguje znowelizowana z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Główna zmiana znowelizowanej ustawy polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminę  obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi. Przejęcie tych obowiązków przez Gminę zwolni całkowicie właścicieli nieruchomości z obowiązku podpisywania indywidualnych umów na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Gmina wyłoni w drodze przetargu podmiot, który w jej imieniu odbierać będzie od właścicieli nieruchomości odpady komunalne.

 

W zamian, zgodnie z zapisami ustawy, Gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu, unieszkodliwiania odpadów oraz koszty obsługi administracyjnej.

 

Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie wypełnienie i przekazanie w terminie do 31 maja 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości wskaże w deklaracji liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadzenia odpadów komunalnych i na tej podstawie wyliczy miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Oprócz powyższych opłat właściciele nieruchomości nie będą ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z odbiorem i wywozem wyprodukowanych przez nich odpadów komunalnych.

 

Zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych, które każda gmina jest zobowiązana wprowadzić, mają na celu:

* uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

* rozwój „segregacji u źródła”;

* zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

* całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych;

* prowadzenie monitoringu postępowania z odpadami komunalnymi;