• 29 marzec 2017 00:00
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r poz.446), art.38 ust.1 i 2, art.40 ust. 1pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z póź. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz .U. z 2014 roku poz. 1490).
 
 
WÓJT  GMINY  DZIERZKOWICE
                                     
Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w miejscowości Terpentyna.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice położonej w obrębie Terpentyna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 203/18 o powierzchni 0,1125 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kraśniku - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr LU1K/00037107/8, cena wywoławcza – 55.334,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek 23% VAT. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w celu jej zagospodarowania zgodnie z planem  zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzkowice.

Nieruchomość leży na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. na planie symbolem 18MN.

 
Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku  o godz. 9-tej w Urzędzie Gminy Dzierzkowice (sala konferencyjna).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 3.873,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy ) najpóźniej do dnia 4 maja 2017 roku.
 
Wadium powinno być wpłacone przelewem na konto Urzędu Gminy Dzierzkowice
Nr 02871710192004400000390002 BSZK 0/Dzierzkowice z adnotacją jakiej nieruchomości dotyczy.

 
Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uchylenie się nabywcy, ustalonego w wyniku przetargu od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje odstąpienie Wójta Gminy Dzierzkowice od  zawarcia tej umowy i przepadek wpłaconego wadium.
Wszystkie koszty, sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają nabywcę. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice:

Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice  tel. (081) 822-10-06 lub (081) 822-13-03 oraz na  stronie internetowej  www.dzierzkowice.pl