• 08 lipiec 2016 00:00
ZARZĄDZENIE Nr. 41/0050/2016
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 7 lipca 2016 roku
 
w sprawie: ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594z póż. zm.)),art.67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U z 2014 r poz. 518  z póż. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice Nr. II/8/2014  z dnia 18 grudnia 2014r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości o nr ewidencyjnych: 203/18 o powierzchni 0,1125 ha, 203/19 o powierzchni 0,1019 ha, 203/20 o powierzchni 0,1019 ha, 203/23 o powierzchni 0,1008 ha, 203/24 o powierzchni 0,1010 ha, 203/25 o powierzchni 0,1003 ha, 203/26 o powierzchni 0,1013 ha, 203/27 o powierzchni 0,1010 ha, położone w miejscowości Terpentyna, w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiące własność Gminy Dzierzkowice uregulowane w Księdze Wieczystej Nr. LU1K/00037107/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku.
§ 2
 
W celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanych w § 1 powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:
1. Tomasz Ośka        - Przewodniczący
2. Bieniek  Elżbieta    - członek
3. Wojciech Młynik   - członek
§ 3
 
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „Ogłoszeniem o przetargu” stanowiące załącznik nr 1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7,nr.8 do zarządzenia.
 
§ 4
 
Zatwierdzam „Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr. 9 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Dzierzkowice
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.