• 21 styczeń 2013 00:00

 

ZARZĄDZENIE Nr. 5/0050/2013

Wójta Gminy Dzierzkowice

z dnia 17 stycznia 2013 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice, powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu przetargu.

 

            Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  z póż. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dzierzkowice nr XVII/102/2012 z dnia 25 października 2012r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w gruncie stanowiącego własność Gminy Dzierzkowice położonego w Terpentynie Gm. Dzierzkowice, powołania Komisji  Przetargowej oraz regulaminu przetargu.

 

§ 2

 

W celu przeprowadzenia przetargu powołuje Komisję Przetargową w następującym składzie:

1.Wojciech Młynik - Przewodniczący

2.Piotr Rzęzawa - członek

3.Iwona Skoczylas - członek

§ 3

 

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z „Ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4

 

Zatwierdzam „ Regulamin przetargu”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Dzierzkowice

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  .

 

Wójt Gminy

Jan Grzebuła